2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

چكيده تحقيق :

رساله حاضر، بررسي حقوق كودك در قرآن و سنت، در ارتباط با كودك و ابعاد مختلف زندگي اوست.

به عبارت ديگر سعي شده است برخوردهائي كه يك كودك، از زمان تولد تا سن رشد، ممكن است با قوانين مختلف، داشته باشد، و حقوقي كه در اين مدت دارد حتي الامكان مورد بررسي قرار گرفته و به بحث گذاشته شود.

اين رساله شامل 3 فصل مي باشد كه بعد از بيان كليات، فصل اول به بررسي سير تكاملي كودك و شروع و پايان كودكي مي پردازد كه خود شامل چند گفتار است كه در گفتار اول به مفهوم كودكي، نسب و اولاد پرداخته و در گفتار دوم شروع و پايان كودكي در حقوق اسلام و در گفتار سوم شروع و پايان كودكي در حقوق ايران و گفتار چهارم حدود سني لازم در مسائل مختلف به كودك را مورد بحث قرار مي دهد و گفتار پنجم و ششم شامل تولد و احكام ولادت، مراسم اسلامي در زمان ولادت و اهميت انعقاد نطفه مي باشد.

حقوق كودك در قانون مدني در فصل دوم اشاره شده است. از جمله حقوق ثبت ولادت و نگهداري و تربيت كودك كه شامل چند گفتار رضاع، حضانت، نفقه و ولايت است.

فصل سوم كه مهمترين فصل اين رساله است به حقوق كودك در آيات و روايات مي پردازد و اين فصل خود شامل 3 گفتار كه به ترتيب دربردارنده حقوق كودك از نگاه قرآن، حقوق كودك از نگاه ائمه معصومين و رعايت آداب و اخلاق در فرزندان مي باشد.

به عبارت دقيق تر رساله حاضر صرفاً نگاهي به حقوق كودك در قرآن و سنت است.

مقدمه:

پروردگارا سپاس و ستايش ترا است كه با قلم قدرت، جامعه بشري را به زيور علم و دانش آراستي و انسانيت را در زير لواي فرهنگ و معارف، تعالي بخشيدي.

درود بي پايان و تحيّات پيوسته بر رسول و فرستاده گرامي تو حضرت محمد بن عبدا… (ص) و خاندان ارجمندش كه سراسر عمر، مساعي خود را جهت تعليم و ارشاد جوامع بشري- بدون هيچ وقفه- مصروف داشتند و آني از روشنگري و ايجاد بينش ديني باز نماندند.

بي ترديد خلقت همة موجودات جهان آفرينش، بر مبناي تغيير و تحول نهاده شده است. انسان نيز در تمام دوران زندگي خود، دستخوش تغييرات مداوم است.

نطفه         جنين       نوزاد        كودك        نوجوان        جوان بزرگسال و پير، كه هر يك از اين مراحل متأثر از مرحلة قبل و مؤثر در مرحله بعد است. در كلام الهي بر اين مطلب اشاره شده است. انسان بيشتر عادات زندگي خود را در دوران كودكي كسب مي كند و تقريباً در اين مرحله كه كيفيت سازگاري با محيط را فرا مي گيرد تا آنجا كه تمام مكاتب روان شناسي در اين باره توافق دارند كه دوران شير خوارگي و كودكي، در تعيين و شكل دادن رفتار و رشد، منش آينده داراي اهميت فوق العاده اي است.

توجه به كودك و عالم كودكي، آن چنان در قرن معاصر فزوني يافته است كه برخي از مربيان بزرگ پيشگويي كرده اند كه اين قرن «قرن كودك» خواهد بود.

نيمه دوم قرن بيستم را مي توان «عصر كودكان» ناميد تقريباً در سراسر جهان به ويژه در كشورهايي كه به توسعه اجتماعي و اقتصادي مطلوبي دست يافته اند، بخش مهمي از منابع مادّي و معنوي، صرف توجه به مسائل كودكان و حمايت رواني، جسمي آنها مي شود.

علم روان شناسي ثابت كرده است كه نوزاد به محض تولد- و حتي پيش از آن- شديداً تحت تأثير محيط پرورشي خود قرار مي گيرد و از خلال فرايند جامعه پذيري نه تنها ارزش هاي رايج را فراگرفته و به گونه اي با آنها انطباق مي يابد بلكه شديداً از هر گونه اختلال و نارسايي محيطي كه چه بسا در بزرگسالان نفوذ چنداني ندارد متأثر مي شود، در همان حال، كودك به دليل ناتواني جسمي و نياز به پشتيباني رواني، در موقعيتي نيست كه بتواند مزايايي را كه جامعه براي او در نظر گرفته است بشناسد .

از آن جا كه فرزندان، در دوران زندگي خود مراحل مختلفي را طي مي كند و در هر مرحله نيازهاي متفاوت و ويژه اي دارند، با آشنايي اين مراحل و برخورداري از مهارتهاي لازم مي توان حقوق واقعي فرزندان را تضمين نمود.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

كليات…………………………………… 1

مقدمه…………………………………… 3

بيان مسأله ……………………………… 3

اهميت مسأله …………………………….. 4

سؤال اصلي تحقيق………………………….. 4

سؤال فرعي تحقيق………………………….. 4

فرضيه اصلي ……………………………… 4

فرضيه فرعي………………………………. 4

پيشينة تحقيق…………………………….. 5

روش تحقيق……………………………….. 6

محدوديت ها و مشكلات تحقيق………………….. 6

چكيده تحقيق……………………………… 7

اعتذار …………………………………. 8

فصل اول :                     ايام كودكي، اهميت انعقاد نطفه، ولادت و احكام آن

گفتار اول          مفهوم كودكي ……….. 11

مفهوم اولاد………………………… 11

مفهوم نسب…………………………. 12

گفتار دوم           ايام كودكي در حقوق اسلام… 13

شروع كودكي در حقوق اسلام…………….. 14

پايان كودكي در حقوق اسلام……………. 15

گفتار سوم          ملاك كودكي در حقوق ايران 19

شروع كودكي………………………… 19

پايان كودكي……………………….. 20

اماره رشد و اثرات مترتب آن………….. 23

گفتار چهارم       حدود سني لازم به تفكيك موارد  25

سن ازدواج…………………………. 26

سن كار……………………………. 27

سن اعمال كيفر و مجازات……………… 28

گفتار پنجم          اهميت انعقاد نطفه….. 31

نسل پاك…………………………… 32

مستحبات…………………………… 34

مكروهات…………………………… 36

گفتار ششم          1 : تولد و احكام ولادت.. 39

فرزند متعلق به كيست؟……………….. 40

حقوق اوليه فرزندان…………………. 41

2 : مراسم اسلامي در زمان ولادت………………. 43

غسل مولود…………………………. 44

اذان و اقامه………………………. 44

مراسم تحنيك……………………….. 45

تسميه…………………………….. 46

فصل دوم :                                   حقوق كودك در قانون مدني

گفتار اول          ثبت ولادت…………… 53

اشخاصيكه مكلف به اعلام ولادت هستند…….. 54

نحوة ثبت ولادت……………………… 54

ثبت ولادت اطفالي كه والدين آنها قانوناً ازدواج نكرده اند    56

گفتار دوم          نگهداري و تربيت كودك… 59

شير دادن طفل………………………. 59

آداب و احكام رضاع………………….. 62

گفتار سوم          حضانت……………. 78

تعريف حضانت……………………….. 79

تغذيه طفل…………………………. 80

حضانت هم حق و هم تكليف ابوين است…….. 81

حضانت حق مشترك والدين………………. 82

حدود حضانت در ابوين………………… 85

حضانت جد پدري……………………… 87

حضانت طفل در صورت فوت ابوين…………. 90

شروط حضانت………………………… 91

گفتار چهارم          موانع در حضانت……. 92

ضمانت اجرا در حضانت………………… 93

اعاده حق حضانت…………………….. 93

عوامل سقوط حضانت…………………… 94

وجوب رعايت حضانت…………………… 98

گفتار پنجم          نفقه از ناحيه والدين.. 100

مفهوم نفقه ……………………….. 101

نفقه از ناحيه والدين……………….. 101

نفقه فرزند از ديدگاه فقهاي اماميه……. 103

گفتار ششم          ولايت………………. 106

مفهوم ولايت ……………………….. 107

ولايت از ناحيه پدر و جد پدري…………. 107

فصل سوم :                                 حقوق كودك در آيات و روايات

گفتار اول           حقوق كودك از نگاه قرآن 111

نظر اسلام درباره فرزندان…………….. 114

محبت به فرزندان و رعايت عدالت بين آنها.. 115

حق تربيت………………………….. 116

حق و طلب فرزند…………………….. 116

تعليم احكام ديني…………………… 117

تكليف و مسئوليت والدين……………… 119

فرزندان شايسته تربيت كنيم…………… 120

در انجام وظائف پدري ……………….. 121

نكته اي در انجام وظائف پدر………….. 123

مسئوليت مادري……………………… 123

نقش معنوي مادر…………………….. 124

گفتار دوم          حقوق كودك از نگاه روايات ائمه معصومين……………………………………….. 125

حقوق كودك در هنگام خردسالي………….. 126

ابراز محبت به فرزندان و رعايت عدالت بين آنها 127

احترام به فرزند……………………. 128

حق فرزند………………………….. 129

تعليم و تربيت فرزند………………… 129

گفتار سوم         رعايت آداب و اخلاق در فرزندان 131

1 : از كودكي تا بلوغ……………………… 132

حقوق كودك…………………………. 133

پاكدامني و عفت…………………….. 143

عبادات تمريني …………………….. 145

آداب اخلاقي فرزند از راه تشويق و تنبيه… 148

مراحل تربيت……………………….. 156

مدرسه و تعليم (معلم)……………….. 160

2 : رابطه والدين با فرزندان……………….. 169

روابط رفتار با فرزندان……………… 170

تربيت صحيح فرزندان…………………. 173

حقوق فرزند از نظر امام علي (ع) و امام سجاد (ع)        175

حقوق فرزند از نظر فقهاء…………….. 176

نتيجه گيري ……………………………… 178

منابع و مآخذ…………………………….. 181

 

 

فهرست منابع و مآخذ

الف- به زبان فارسي

 1. اراكي، محمدعلي: رساله توضيح المسائل، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم 1372
 2. الهي قمشه اي، مهدي: ترجمه با تفصيل آيات القرآن الحكيم بانضمام المستدرك / ژول لابوم، انتشارات كتابفروشي اسلامي، بي تا.
 3. امامي ، دكتر سيد حسن: حقوق مدني، جلد پنجم، انتشارات كتابفروشي اسلامي، چاپ هفتم، تهران 1372
 4. اميني، ابراهيم: آيين تربيت ، انتشارات اسلامي، چاپ دوازدهم، تهران 1368
 5. ايازي، سيد محمدعلي: اسلام و تنظيم خانواده، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ اول، تهران 1373
 6. ايزدپناه، عبدالرضا، نجفي، محمد حسن، احمدي، مجتبي: كاوشي در فقه و علوم وابسته به آن، كتاب اول، انتشارات حوزه ،‌ قم 1372
 7. بهشتي، دكتر احمد: خانواده در قرآن، انتشارات طريق القدس، قم 1361
 8. بهشتي، دكتر احمدك حقوق طفل از ديدگاه اسلام، و اعلاميه حقوق بشر، دفتر تبليغات اسلامي حوزه عليمه قم، بي تا
 9. بهزاد، دكتر محمد: ژنتيك، انتشارات جاويدان، تهران 1355
 10. بوعلي سينا: تدبير منزل، ترجمه و نگارش، محمد نجمي زنجاني، انتشارات ابن سينا، تهران 1319
 11. حجتي، دكتر سيد محمدباقر: اسلام و تعليم و تربيت، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران 1358
 12. حجتي، سيد محمد باقر: سه گفتار پيرامون برخي از مسائل تربيتي اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران 1359
 13. حسيني سروري، سيد علي اكبر: مباحثي پيرامون مباني تعليم و تربيت اسلامي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران 1366
 14. خلوت ، دكتر علي: كليات ژنتيك پزشكي، انتشارات چهر، تهران، 1363
 15. خميني، روح الله، تحرير الوسيله، ترجمه علي اسلامي، چهارمجلد، انتشارات دفترانتشارات اسلامي، قم 1360
 16. ذهني تهراني، سيد محمد جواد: راهنماي فارسي شرح لمعه، جلد 17، 18 و19، چاپ دوم، قم 1370
 17. سادات ، محمد علي: راهنماي پدران و مادران، جلد اول، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ چهارم، تهران 1372
 18. سجادي، دكتر سيد جعفرك فرهنگ معاصر اسلامي، سه مجلد، شركت مولفان دفتر جهان ايران، چاپ اول، تهران 1366
 19. شرفي، محمدرضا: با فرزند خود چگونه رفتار كنيم؟ جهاد دانشگاهي، تهران، چاپ دوم، 1371
 20. شكوهي، غلامحسين، تعليم و تربيت و مراحل آن، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد 1363
 21. شفيعي، دكتر سعيد: ترجمه طب اطفال نلسون، «رشد و نمو و تغذيه» انتشارات چهر، چاپ دوازدهم، تهران 1364
 22. شهيد ثاني: منيه المريد، ترجمه دكتر سيد محمدباقر حجتي، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1359
 23. طباطبائي، سيد محمد حسين: تفسير الميزان، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، بنياد علمي و فكري علامه طباطبائي، بدون نوبت چاپ، 1364
 24. صراطي نوري، محمدعلي: روشهاي جلوگيري از آبستني، «ترجمه و گردآوري» انتشارات نوبل، تبريز 1364
 25. عبادي، شيرين: حقوق كودك، انتشارات روشنگران، چاپ سوم، تهران 1371
 26. عزيزي، دكتر فريدون : فقه و طب، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم، تهران 1371
 27. عطاران، محمد : آراء مربيان بزرگ مسلمان درباره كودك چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم، تهران 1368
 28. فلسفي، محمد تقي: كودك از نظر وراثت و تربيت، دو محلد، انتشارات هروي، چاپ پانزدهم، تهران 1353
 29. فلسفي، محمد تقي: جوان از نظر عقل و احساسات ، جلد اول، انتشارات الحديث، چاپ بيستم، تهران 1344
 30. فيض الاسلام، سيد علينقي: ترجمه و شرح نهج البلاغه ، چاپ دوم، افست، تهران 1351
 31. فيض الاسلام، سيد علينقي: ترجمه و شرح صحيفه سجاديه، چاپ افست، تهران 1335
 32. فيض، دكتر عليرضا: مبادي فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران 1367
 33. فيض، دكتر عليرضا، مهذب، دكتر علي: ترجمه لمعه، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1368
 34. قائمي اميري، دكتر علي: خانواده و تربيت كودك، انتشارات دار التبليغ اسلامي، قم 1355
 35. قائمي اميري، دكترعلي: تربيت و بازسازي كودكان، انتشارات دارالتبليغ اسلامي، قم 1360
 36. قائمي اميري، دكتر علي: خانواده و مسائل مدرسه اي كودكان، چاپ سلمان فارسي، قم 1367
 37. كاتوزيان، دكتر ناصر: حقوق مدني خانواده، جلد اول «نكاح و طلاق» انتشارت بهنشر، چاپ دوم، تهران 1368
 38. كاتوزيان، دكتر ناصر: حقوق مدني خانواده، جلد دوم «اولاد»، شركت انتشار ، چاپ سوم، تهران 1372
 39. كانيگهام، دكتر گاري، دونالد، دكتر پل مك: آبستني و زايمان (ويليامز)، سه مجلد ، ترجمه دكتر ميترا آرام، انتشار چهر، چاپ اول، تهران 1369
 40. كي نيا، دكتر مهدي: كانون خانواده و بزهكاري، انتشارات انجمن ملي اولياء و مربيان، چاپ اول، تهران 1357
 41. كي نيا، مهدي : مباني جرم شناسي، جامعه شناسي جنائي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران 1369
 42. مكارم شيرازي، ناصر: تفسير نمونه جمعي از نويسندگان دارالكتب الاسلاميه، چاپ هجدهم، تهران 1362
 43. محمديها. دكتر حسن: اصول تغذيه درماني و رژيمهاي غذايي، انتشارات دانشگاه تهران 1371
 44. مطهري، مرتضي: نظام حقوق زن در اسلام، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ نهم، 1359
 45. نيسوندر، ك. آر: مامايي و تشخيص درمان، ترجمه محمدرضا فره وش و ..، انتشارات چهر، تهران 1366
 46. هادفيلد، ح آ: روان شناسي كودك و بالغ، ترجمه مشفق همداني، انتشارات صفي عليشاه، تهران، 1356
 47. ياسايي، دكتر مهشيد: ترجمه رشد و شخصيت كودك، پاول هنري ماسن و … چاپ سعدي، چاپ چهارم، تهران 1372
 48. يلدايي، سرخه دون: كودك و بازي، انتشارات دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران، 1358
 49. يزدي، ابوالقاسم، ابن احمد: ترجمه شرايع الاسلام، محقق حلي، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1368
 50. ياحقي، دكتر محمد جعفر، ناصح، دكتر محمد مهدي، راهنماي نگارش و ويرايش، موسسه چاپ و انتشار آستان قدس رضوي، مشهد، چاپ يازدهم، 1372

ب- به زبان عربي

 1. آيتي، عبدالحميد، ترجمه قرآن محيد، انتشارات سروش، تهران 1367
 2. آمدي: غرر الحكم، تحقيق و تنظيم سيد جلال الدين محدث، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1361
 3. ابن منظور: لسان العرب، المجلد 14، دار احياء التراث العربي، الطبعه الثانيه، بيروت 1412 ه / 1992 م.
 4. البحراني، يوسف: الحدائق الناضرة، موسسه النشر الاسلامي، التابعة لجامعة المدرسين، الطبعة الثانيه، قم 1363
 5. الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر: تبصرة المتعلين في احكام الدين، به انضمام فقه فارسي، به قلم حاج شيخ ابوالحسين شعراني، كتابفروشي اسلاميه، تهران 1367
 6. الحلي، ابوالقاسم نجم الدين، جعفر بن الحسن، معروف به «محقق» : شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، دارالوضوء ، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق/ 1983 م.
 7. الحلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، المختصر النافع، مركز الطباعه و النشر في موسسه البعثة، الطبعة الاولي، 1413 ه-ق
 8. الحر العاملي، محمد بن الحسن: وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، الجزء الثاني في المجلد السابع، الجزء الاول من المجلد السابع، النكاح و الطلاق، دار احياء التراث العربي، بيروت، بي تا
 9. الجعبي العاملي، زين الدين (الشهيد الثاني): الروضه البية في شرح اللمعة الدمشقية، مركز النشر مكتب الاعلام الاسلامي، الطبعة الثاني، قم 1365
 10. الجعبي العاملي، زين الدين (الشهيد الثاني): مسالك الافهام، چاپ سنگي، 1314 ش.
 11. الطباطبائي، السيد علي: رياض المسائل، موسسه النشر الاسلامي، 18 مجلد، الطبعة الاولي، قم 1410 ه.ق.
 12. الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم: العروة الوثقي و بهامشها تعليقات: آيه الله العظمي الامام الخميني، آية الله الاراكي، آية العظمي السيد الخوثي، آية الله العظمي السيد گلپايگاني، الطبعة الاولي، الدار الاسلامية، البيرت 1410ه.ق.
 13. طبرسي، الرضي الدين، مكارم الاخلاق، اعلمي، للمطبوعات، بي تا.
 14. الطوسي، ابي جعفر محمد بن حسن بن علي. معروف به «شيخ طوسي»، المبسوط، هشت مجلد، چاپخانه حيدري، تهران، بي تا
 15. الطوسي، ابن جعفر محمد بن حسن علي: النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، دارالكتاب العربي، الطبعة الثانية ، بيروت، 1400 ه.ق
 16. الصبحي الصالح: نهج البلاغه، الطبعة الاولي، بيروت، 1387 ه.ق.
 17. عاملي، شيخ بهاء الدين : جامع عباسي، انتشارات فراهاني، تهران، بي تا
 18. القمي، محمدبن علي بن الحسين ابن بابويه: من لايحضره الفقيه، الجزء الاول و الثاني و الثالث و الرابع، دارالاضواء ، الطبعة الثانية، بيروت 1413 ه.ق./ 1992 م
 19. القمي، عباس: سفينة البحار و مدينة الحكم و الاثار، دارالمرتضي، الجزء الثاني، بيروت، بي تا
 20. فيض كاشاني، ملامحمد محسن: مفاتيح الشرايع، تحقيق سيد مهدي رجايي، سه مجلد، قم 1141 ه.ق.
 21. فخر المحققين، شيخ ابي طالب محمدبن حسن بن يوسف بن مطهر حلي: ايضاح الفوائد في شرح القواعد، چاپ سري، چهار مجلد، المطبوعات علمي، قم، بي تا.
 22. محمد بن مكي، شمس الدين معروف به «الشهيد الاول» اللمعة الدمشقية، دار الناصر، الطبعة الاولي، 1406 ه.ق.
 23. المجلسي، محمدباقر: بحارالانوار، كتاب العشرة، المجلد السادس عشر، المكتبة الاسلامية، الطبعة الثانية، طهران، الجزء 74، الجزء 75، بي تا
 24. المجلسي، محمدباقر: بحار الانوار، كتاب الآدب و السنن، المجلد السادس عشر، المكتبه الاسلاميه، الطبعه الثانيه، طهران، الجزء 76، بي تا
 25. المقداد، جمال الدين: كنزالعرفان في فقه القرآن، المكتبه المرتضويه، بي تا.
 26. مغنيه، محمدجواد: الفقه علي المذاهب الخمسه، كانون الثاني، الطبعة السابعة، 1402 ه.ق.

النجفي، شيخ محمد حسن: جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، حققه و علق عليه: محمد القوچاني، مجلد 29، 30، 31 ، دار احياء التراث العربي، الطبعة السابعة، بيروت، بي ت

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه حقوق كودك در قرآن و سنت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا