2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

مقدمه

پس از جنگ جهاني دوم، صنعت راه آهن در اكثر نقاط دنيا با بي اقبالي روبرو شد. از دلايل عمده عدم رشد اين صنعت در سالهاي اوليه پس از جنگ رشد سريع صنايع اتومبيل سازي بود. در ايران نيز صنعت نوپاي راه آهن پس از شهريور 1320 با آهنگ رشد بسيار كندي مواجه شد. هر چند در دهه 1960 و پس از آن
راه آهن در كشورهاي صنعتي با رشد تكنيك، تقاضا و قابليت رقابت با گونه هاي ديگر حمل و نقلي روبرو گرديد و توانست با تغيير در شكل اداره، بهره برداري و به گونه اي فعال و كارآ در امر جابجائي كالا و مسافر ايفاء نمايد. اما معهذا در ايران اين رشد بسيار بطئي بود. براي مثال در سالهاي بين 1350 تا 1357 عليرغم شرايط خوب اقتصادي تنها 60 كيلومتر بر طول راه راه آهن ايران افزوده شده و اين در حالي بود كه برتري قطار در حمل كالا در مسافتهاي طولاني و گستردگي كشور ما توجيه مناسبي براي رشد اين صنعت مي باشد.

در برنامه پنج ساله اول جمهوري اسلامي رشد سالانه 3/12% در حمل بار و 8% در جابجايي مسافر مدنظر بوده است اما در اولين سال برنامه (سال 1368)، كاهش حمل بار به ميزان 4% و افزايش حمل مسافر به ميزان 5% را شاهد بوده ايم. بديهي است نيل به اهداف دو برنامه تغيير و تحول در سيستم هاي فني و اداري و به كارگيري تكنولوژي جديد را مي طلبد.

حقيقت آن است كه سيستم فعلي خط آهن سيستمي فعال (به نسبت توان بالقواه آن) مي باشد. بيش از 85 درصد از سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل متعلق به حمل و نقل جاده اي است و از طرف ديگر در حمل و نقل جاده اي نسبت سرمايه به محصول در مقايسه با كل اقتصاد و بخشهاي ديگر پايين تر است كه اين امر نشاندهنده سرعت بازگشت سرمايه در حمل و نقل جاده اي مي باشد. تغيير ديگر اين مسئله عملكرد ضعيف راه آهن است.

اين ضعف علاوه بر آن كه راه آهن را متكي به حمايتهاي پياپي دولت در جهت بقاي خويش نموده مجموعه حمل و نقل را نيز تحت تأثير قرار داده است. زيرا در پيوست شماره يك لايحه برنامه پنج ساله اول آمده است كه:

² سيستم متناسب حمل و نقل از جمله عوامل فيزيكي عمده توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي است و از نظر ايجاد اشتغال نيز از بخشهاي مهم اقتصادي تلقي مي شود. در چهل سال اخير حمل و نقل از توسعه كافي برخوردار نبوده و سهم ارزش افزوده اين بخش در توليد ناخالص ملي از سطح نازل 6 درصد تجاوز نكرده است (اين نسبت در كشورهاي كم توسعه يافته 5 درصد و در كشورهاي پيشرفته ترين بين 12 تا 18 درصد است)².

تمامي مسايل بالا تنها يك روي سكه است و بيانگر آن است كه عدم توجه به اين ساختار فرسوده باعث عدم امكان رقابت اين صنعت با ساير گونه هاي حمل و نقل مي گردد هم از اينرو است كه افزايش كارايي شبكه راه آهن و گسترش آن به منظور افزايش سهم آن در حمل و نقل كالا و مسافر از طريق نو كردن شبكه، دو خطه كردن مسيرهاي پر تردد، توسعه شبكه و اصلاحات موضعي با تأكيد بر استفاده از راه آهن برقي جزو اهداف استراتژيك برنامه بوده است.

اما روي ديگر سكه آن است كه رشد سريع جمعيت از طرفي و رشد اقتصادي از طرف ديگر افزايش تقاضاي جابجايي مسافر و كالا را  در پي دارد و عدم توجه به وسايل حمل و نقل انبوه و عمومي مسافر و كالا باعث ايجاد مشكلات عديده اي در آينده نزديك خواهد شد. مشكلاتي كه هم اكنون در حمل كالا از مبادي ورودي كشور و نيز در جابجايي مسافر در بعضي از كريدورها مشاهده مي شود.

فراهم نمودن امكانات مناسب جهت حمل و نقل كار و مسافر يكي از عمده ترين اهداف توسعه ملي بلكه از اصلي ترين پيش نيازهاي تحقق امر توسعه است. تأكيد بر بكارگيري وسايل حمل و نقل انبوه و عمومي مسافر از موارد ذكر شده در اين اهداف است. واضح است كه حمل و نقل ² انبوه و عمومي مسافر و كالا² و
² گسترش شبكه و تجهيزات حمل و نقل زميني سريع مسافر² جز با راه آهن سريع السير امكان پذير نيست.

بررسي همه جانبه تغيير در ساختار راه آهن از عهده اين سطور خارج است اما آنچه با بضاعت موجود به نظر ممكن آمد بررسي امكان استفاده از تكنولوژي برتر در جهت ارتقاء سطح سرويس دهي قطارها در يك مسير است. در دهه هاي اخير خطوط آهن در دنيا مرتباً در جهت تقليل هزينه هاي نگهداري مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته اند و تغييراتي در مهندسي خط (ريلها، پابندهاي الاستيك تراورسها و بالاست) به جهت امكان كاربرد اين خطوط در قطارهاي سريع انجام شده است. از طرفي آنچنان كه در فصول بعد خواهد آمد افزايش سرعت قطار به گونه اي كه اولاً بتواند با ساير گونه هاي حمل و نقل رقابت نمايد و ثانياً كارايي اقتصادي نيز داشته باشد ما را به سمت استفاده از قطارهاي برقي سوق مي دهد.

اما استفاده از قطارهاي سريع (ولاجرم استفاده از قطارهاي الكتريكي) نياز به سرمايه گذاري دارد و سرمايه گذاري توجيه اقتصادي آنرا در مقايسه با گونه هاي ديگر حمل و نقل (قطارهاي ديزل، حمل و نقل جاده اي و هوايي) مي طلبيد.

يكي از خطراتي كه همواره پروژه هايي از اين دست را تهديد مي كند نگرش محدودي است كه ارزيابي مزايا و هزينه ها را نه در سطح كشوري بلكه در سطح يك سازمان و يا وزارتخانه بخصوص و صرفاً از جهت سود و زيان و عملكرد مالي آن موسسه در نظر مي گيرد. در اين خصوص در بررسي استراتژي راه آهن در كشورهاي در حال توسعه تصريح شده است كه: ² اعمال معيارهاي مالي در رابطه با انتخاب و برآورد پروژه ها امري است طبيعي زيرا كه مديريت ها در رابطه با تأثير پروژه ها بر جريان نقدي بودجه هايشان در كوتاه مدت و دراز مدت و حساب سود و زيان و ترازنامه هاي سالانه ذينفع و حساس هستند چرا كه عملكرد مديريت ها از اين طريق قضاوت مي شود. مع الوصف ارزيابي مالي صرف در مورد طرحهاي راه آهن كافي نبوده و اين طرحها بايد در رابطه با ارزش اقتصادي منافع و هزينه هايي كه در مقايسه با ساير گزينه هاي بلافصل ديگر توليد مي كنند بررسي شود. ²

در يك بررسي دقيق اقتصادي حتماً بايد گزينه هاي موازي بررسي و مقايسه شوند. عدم بررسي
گزينه هاي موازي و صرفاً مقايسه قطارهاي ديزل با قطارهاي برقي نه يك بررسي اقتصادي كه حداكثر يك نوع بهينه يابي است. بعلاوه مزايا و هزينه هاي مربوط به مقايسه اقتصادي طرحهاي حمل و نقل محدود به دفاتر سود و زيان مؤسسات ذيربط نبوده و از آن فراتر مي رود. بعنوان مثال صرفه جويي در وقت مصرف كننده كاهش مسايل ناشي از آلودگي صدا و آلودگي هوا به خصوص در نواحي شهري و در تونلها، كنترل سوانح را نيز شامل
مي شود.        

در اين رساله ابتدا وضعيت حمل و نقل سريع در جهان ارائه شده و سپس به مطالعه مهندسي خط جهت استفاده در قطارهاي برقي سريع و نيز بررسي لكوموتيوهاي مختلف پرداخته مي شود و تحولات اخير در اين زمينه بيان مي گردد سپس كاربرد قطارهاي سريع در يك مسير خاص بررسي مي گردد

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه

1- مقدمه

1ـ1ـ تاريخچه قطارهاي سريع السير                                                                          1

1-1-1- تاريخچه مطالعات قطارهاي سريع السير در ايران

1ـ2ـ تاثيرات غيرمستقيم و تاثيرات فرهنگي- اجتماعي قطارهاي سريع السير                                      2

فصل دوم: سرعت در راه آهن و راه‌آهن سريع السير

2ـ1ـ سرعت در راه آهن                                                                                       3

2ـ2ـ سرعت بازرگاني                                                                                         4

2ـ3ـ قطار سريع السير                                                                                          6

2ـ3ـ1ـ فوايد راه آهن سريع السير                                                                                   6

2ـ3ـ2ـ چگونه اين فوايد بدست مي‌آيند؟                                                                               6

2ـ3ـ3ـ تاثيرات افزايش خدمات راه‌آهني (تاثيرات مثبت قطارهاي سريع السير)                                        7

2ـ3ـ4ـ مقايسه كوتاه با هوا و جاده                                                                                   8

2ـ4ـ معرفي برخي ازعوامل و شاخص‌هاي تصميم‌گيري درارزيابي پروژه‌هاي راه آهن سريع السير     9

2ـ4ـ1ـ پراكندگي جمعيت و توليد ناخالص ملي                                                                       9

2ـ4ـ2ـ افزايش سرعت، كاهش زمان سفر،افزايش ظرفيت ترافيكي                                                     9

2ـ4ـ3ـ مصرف انرژي                                                                                              11

2ـ4ـ4ـ تامين منابع مالي                                                                                             11

2ـ5ـ واژه‌ها و مفاهيم كليدي در موضوع سرعت قطارهاي مسافري                                        12

2ـ5ـ1ـ ركورد سرعت                                                                                               13

2ـ5ـ2ـ حد نهايي سرعت عملياتي                                                                                      13

2ـ5ـ3ـ ركورد سرعت در شرايط واقعي                                                                                13

2ـ5ـ4ـ ركوردهاي سرعت قطارهاي مسافري چگونه بجا گذاشته مي‌شوند؟                                              15

2ـ6ـ مقايسه وضعيت قطارهاي سريع در ايران و جهان                                                       15

2ـ6ـ1ـ بررسي گذشته راه آهن ايران از ديدگاه تكنولوژي كاربردي جهت نيل به سرعتهاي روز                             15

2ـ6ـ2ـ بررسي تكنولوژي و سرعت عملياتي در ايران                                                                                 17

عنوان

2ـ6ـ3ـ بررسي وضعيت سرعتها در ايران و جهان                                                                     26

2ـ6ـ4ـ ركوردهاي سرعت رسمي و عملياتي درايران                                                                  28

2ـ6ـ5ـ سير تحول تكنولوژي حمل و نقل ريلي جهان در ارتباط با سرعت                                                29

2ـ6ـ6ـ خلاصه آمارهاي مهم سريع السير                                                                              29

فصل سوم: بررسي روسازي خطوط آهن براي كاربرد در قطارهاي سريع

3-1- مقدمه                                                                                                       31

3-2- تراورسهاي بتني و ديگر تراورسهاي مصنوعي                                                           31

3-2-1- تراورسهاي بتني                                                                                               31

3-2-2- تراورسهاي ديگر                                                                                     31

3-3- طراحي هاي مدرن                                                                                                40

3-4- اتصالات                                                                                                 44

3-5- ريلهاي پيوسته جوش شده (CWR)                                                                                                47

3-5-1- مزايا و معايب                                                                                                                    48

3-5-2- تئوري انبساط                                                                                            48

فصل چهارم: موانع موجود دردستيابي به سرعتهاي بالا در راه آهن

4ـ1ـ پارامترهاي كاهنده سرعت                                                                               52

4-1-1- مقاومت هوا                                                                                               52

4ـ1ـ2ـ عبور از تونلها                                                                                                53

4ـ1ـ3ـ علائم                                                                                                      54

4ـ2ـ فاصله ترمز                                                                                                         55

4ـ2ـ1ـ نياز به توان كششي زياد                                                                                       56

4ـ2ـ2ـ پايداري درمسير مستقيم                                                                                       56

4ـ2ـ3ـ نياز به طراحي ويژه خط                                                                                       59

4ـ3ـ اثرات زيست محيطي                                                                                           60

4ـ3ـ1ـ تصادفات                                                                                                    60

4ـ3ـ2ـ آسايش مسافرين                                                                                            61

4ـ3ـ3- عبور از سوزنها و تقاطع‌ها                                                                                   62

عنوان                                                                                                                                                                               

فصل پنجم: ضرورت برقي كردن خطوط راه‌آهن

5ـ1ـ مقدمه                                                                                                     63

5ـ2ـ انرژي، حمل ونقل و راه آهن                                                                                      64

5ـ2ـ1ـ اهميت صرفه‌جويي درمصرف فراورده‌هاي نفتي                                                                 66

5ـ2ـ2ـ  برقي كردن راه آهن ومزاياي آن ازنظر انرژي ومحيط زيست                                                   68

5ـ2ـ3ـ مزاياي برقي كردن راه آهن از ديدگاه ترابري                                                                    68

5ـ3ـ اصول زيربنايي                                                                                           70

5ـ4ـ تاريخچه برقي كردن در راه آهن ملي ژاپن                                                             71

5ـ5ـ ضرورت برقي كردن راه آهن                                                                                      73

5ـ6ـ مقايسه سيستم‌هاي ديزل- الكتريك و برقي                                                            74

5ـ7ـ مزاياي استفاده ازراه‌آهن برقي در سطح كلان اقتصادي                                                           81

5ـ8ـ مزاياي استفاده ازراه‌آهن برقي در سطح خرد اقتصادي                                                82

فصل ششم: آشنايي با سيستم Tilting و معرفي قطارهاي سريع السير دنيا

6ـ1ـ مقدمه                                                                                                     84

6ـ1ـ1ـ سيستم Tilting يا متعادل كننده واگن                                                                          85

6ـ1ـ2ـ مزاياي سيستم Tilting                                                                                       86

6ـ1ـ3ـ انواع سيستم‌هاي موجود Tilting                                                                              86

6ـ1ـ4ـ مقايسه واگنهاي معمولي و واگنهاي مجهز به سيستم متعادل كننده واگن                                         87

6ـ1ـ5ـ  سيستم هاي متعادل كننده از نوع فعال                                                                         87

6ـ1ـ6ـ تجربه استفاده از سيستم Tilting در كشور پرتغال                                                             90

6ـ2ـ معرفي قطارهاي سريع السير دنيا                                                                        93

6ـ2ـ1ـ قطار TGV                                                                                                94

6ـ2ـ2ـ قطار AGV نسل جديد قطارهاي TGV فرانسه                                                             96

6ـ2ـ2ـ1ـ ازبين بردن ارتعاشات                                                                                                   99

6ـ2ـ2ـ2ـ تصوير كلي قطار AGV                                                                                    100

6ـ2ـ3ـ  قطارهاي ICE                                                                                             101

6ـ2ـ3ـ1ـ قطارهايICE2 ،ICE1                                                                                    101

 

عنوان                                                                                                                                                                               

6ـ2ـ3ـ2ـ قطارهاي ICE3 نسل جديد قطارهاي ICE                                                                   102

6ـ2ـ4ـ ترن‌ست سريع السير اسپانياي    S-103                                                                     103

فصل هفتم: نياز دنيا به استفاده از قطارهاي سريع السير و نگاهي به بزرگترين طرح‌هاي سريع السير دنيا

7ـ1ـ مقدمه                                                                                                      104

7ـ1ـ1ـ راه آهن سريع السير اروپا در قرن 21                                                                        106

7ـ1ـ2ـ نتايج بهره برداري از خطوط سريع اروپا                                                                        109

7ـ2ـ راه آهن سريع السير اسپانيا(Renfe)                                                                             111

7ـ3ـ  نگاهي به بزرگترين پروژه ريلي سريع السير انگلستان                                                         113

7ـ4ـ راه آهن سريع السير ايالت كاليفرنيا                                                                      115

7ـ4ـ1ـ بخش درون ناحيه‌اي كاليفرنياي جنوبي                                                                        115

7ـ4ـ1ـ1ـ اهداف و نيازهاي پروژه                                                                                   117

7ـ4ـ1ـ2ـ  نياز به قطار سريع السير درايالت كاليفرنيا                                                                  118

7ـ5ـ راه آهن سريع السير ايالت فلوريدا                                                                      121

7ـ5ـ1ـ دلايل عقب ماندگي آمريكا از قافله ي طرح قطارهاي سريع السير                                                123

7-6- اطلاعاتي كوتاه در مورد Maglev                                                                       124

فصل هشتم: نگاهي به راه آهن سريع السير ژاپن واستفاده از تجربيات آنها

8ـ1ـ مقدمه                                                                                                    126

8ـ2ـ اقدامات شركت باري راه آهن ژاپن پس از خصوصي شدن تا سال 1989                                  129

8ـ3ـ نمونه‌هايي ازپيشرفت راه‌آهن ژاپن درزمينه حمل كالا                                                 130

8ـ4ـ راه‌آهن ژاپن پس از دو دهه ضرر چگونه به سود دهي رسيد؟                                        132

8ـ4ـ1ـ انگيزه‌هاي خصوصي كردن راه آهن                                                                             132

8ـ4ـ2ـ نتايج اقتصادي شركتهاي راه‌آهن ژاپن                                                                         133

8ـ4ـ3ـ اصلاح وجدان كار كاركنان                                                                                   133

8-4-4- تجربه موفق شركتهاي منطقه‌اي                                                                                         134

8ـ5ـ همكاريهاي فني ـ اقتصادي راه آهن ايران و ژاپن                                                     136

8ـ6ـ راه‌آهن سريع السير شينكانسن                                                                           139

8ـ6ـ1ـ فاكتورهاي محدود كننده سرعت                                                                               140

8ـ6ـ1ـ1ـ كشف زودتر زمين لرزه                                                                                     140

عنوان

8ـ6ـ1ـ2ـ  سيستم ترمز                                                                                               140

8ـ6ـ1ـ3ـ  پايداري مجموعه                                                                                           141

8ـ6ـ1ـ4ـ راحتي درهنگام سير وحركت                                                                                141

8ـ6ـ1ـ5ـ كاهش سرو صدا                                                                            141

8ـ6ـ1ـ6ـ كاهش لرزش زمين در هنگام حركت قطار                                                                              142

8ـ7ـ سهم شينكانسن در محيط زيست                                                                        142

8ـ7ـ1ـ سهم شينكانسن در صرفه‌جويي انرژي                                                                        144

8ـ7ـ2ـ آلودگي صوتي در قطار شينكانسن                                                                                              145

فصل نهم: طرح راه‌آهن سريع‌السير تهران ـ زنجان

9ـ1ـ جابه‌جايي مسافر در سطح كشور                                                                        146

9ـ1ـ1ـ شبكه راه‌آهن ايران                                                                                          147

9ـ2ـ پيشينه طرح راه‌آهن سريع‌السير تهران ـ زنجان                                                                  148

9ـ2ـ1ـ مشخصات فني و هندسي راه‌آهن تهران ـ زنجان                                                               148

9ـ2ـ2ـ اهميت خط سريع‌السير تهران ـ زنجان                                                                        149

9ـ3ـ بررسي آمار حمل و نقل مسافر در محور تهران ـ زنجان                                                       150

9ـ3ـ1ـ ناوگان جاده‌اي عمومي                                                                                      150

9ـ3ـ2ـ حمل و نقل توسط سواري شخصي                                                                            150

9ـ3ـ3ـ حمل و نقل ريلي مسافر                                                                                     151

9ـ3ـ4ـ حمل و نقل مسافر توسط ناوگان هوايي                                                                       151

9ـ4ـ پيش‌بيني تقاضا براي حمل و نقل مسافر در مسيرهاي تهران ـ زنجان                                152

9ـ4ـ1ـ سناريوها‌ي تحول آتي جمعيت و شاخص‌هاي اقتصادي                                                        152

9ـ4ـ1ـ1ـ تحول آتي جمعيت شهري                                                                                   153

9ـ4ـ1ـ2ـ تحول آتي توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت                                                             153

9ـ4ـ2ـ نتايج سناريوهاي پيش‌بيني تقاضا براي حمل و نقل ريلي مسافر                                               154

عنوان

9ـ5ـ برنامه‌ زمان‌بندي احداث راه‌آهن سريع‌السير تهران ـ زنجان                                           155

9ـ5ـ1ـفعاليتهاي عمده احداث راه‌آهن سريع‌السير تهران ـ زنجان                                                       155

9ـ6ـ برآورد هزينه‌هاي اجراي طرح                                                                          158

9ـ6ـ1ـ هزينه‌ تمليك اراضي                                                                                        158

9ـ6ـ2ـ هزينه‌هاي زيرسازي                                                                                        159

9ـ6ـ3ـ هزينه‌هاي روسازي، علائم و ارتباطات و برقي كردن                                                                    160

9ـ6ـ4ـ هزينه‌هاي بهره‌برداري                                                                                       160

9ــ6ـ4ـ1ـ برآورد هزينه‌هاي بهره‌برداري بر اساس هزينه‌هاي سرمايه‌‌اي                                                     161

9ـ6ـ4ـ1ـ1ـ هزينه‌ نگهداري از تاسيسات زيربنايي و ناوگان                                                               161

9ـ6ـ4ـ1ـ2ـ هزينه‌هاي بازاريابي و مصرف سوخت                                                                       162

9ـ6ـ5ــ هزينه‌هاي سرمايه‌اي براي خريد قطارهاي سريع‌السير برقي                                                   163

9ـ6ـ5ـ1ـ تعداد قطارهاي سريع‌السير مورد نياز                                                                          164

9ـ6ـ6ـ هزينه‌هاي جاري در بيست‌سال نخست بهره‌برداري                                                            165

9ـ7ـ بررسي تعرفه خدمات                                                                                    167

9ـ7ـ1ـ تعيين جايگاه راه‌آهن سريع‌السير در سامانه حمل و نقل مسافري                                                 167

9ـ7ـ1ـ1ـ سياست جلب مسافرين حمل و نقل جاده‌ايي                                                                   170

9ـ7ـ2ـ قيمت بليط مسافري راه‌آهن سريع‌السير تهران ـ زنجان                                                         170

9ـ8ـ برآورد درآمدهاي طرح                                                                                  171

9ـ9ـ نرخ داخلي بازگشت سرمايه                                                                                      174

9ـ10ـ آناليز حساسيت نرخ بازگشت سرمايه نسبت به متغيرهاي پايه                                               180

9ـ10ـ1ـ آناليز حساسيت نرخ‌ بازگشت سرمايه نسبت به تعرفه‌ خدمات مسافري                                        180

9ـ10ـ2ـ آناليز حساسيت نرخ ‌بازگشت سرمايه نسبت به هزينه‌ تمليك اراضي                                          181

 

عنوان

9ـ11ـ هزينه‌هاي اجتماعي يا هزينه‌هاي خارج از حمل و نقل                                            183

9ـ11ـ1ـ هزينه‌هاي خارج از حمل و نقل                                                                              183

9ـ11ـ2ـ روش‌ محاسبه هزينه‌ها                                                                                     184

9ـ11ـ3ـ هزينه‌هاي كلي                                                                                            185

9ـ11ـ4ـ هزينه‌هاي نهايي                                                                                            186

9ـ12ـ صرفه‌جويي در مصرف سوخت                                                                        189

9ـ12ـ1ـ ميزان مصرف سوخت وسايل نقليه                                                                           190

9ـ12ـ2ـ مصرف سوخت لكوموتيوهاي راه‌آهن ايران                                                                    191

9ـ12ـ3ـ ميزان مصرف سوخت وسايل نقليه مسافري در ايران                                                          192

9ـ12ـ4ـ ميزان صرفه‌جويي در مصرف فرآورده‌هاي نفتي                                                              192

فصل دهم: نتيجه‌گيري

نتيجه‌گيري                                                                                                       194

پيشنهادات                                                                                                        196

منابع و مأخذ                                                                                                     198

 

 

منابع و مآخذ

1ـ احمدي مجيد، «قطارهاي جديد Tilting»، مركز تحقيقات راه‌آهن، 1376.

2ـ امورتحقيق و طراحي شركت واگن‌ پارس، «بررسي سيستم‌هاي Tilting در قطارهاي مسافري»، تابستان 1378

3ـ حوزه معاونت فني راه‌ آهن ايران، «ضرورت برقي كردن خطوط راه آهن ايران»، فرودين 1376

4ـ دفتر آمار و خدمات ماشيني راه‌آهن ايران، «آمار فعاليتهاي راه آهن ايران سالهاي 1370 تا 1378»

5ـ دفتر آمار و خدمات ماشيني راه‌آهن ايران، «تحليل سرعت قطارهاي جهان»، 1379.

6ـ دفتر طرح‌ها و هماهنگي پروژه‌ههاي وزارت راه و ترابري، «سرعت در راه آهن»، 1372

7ـ رحماني محمود، «بررسي راه آهن و سير تكاملي آن در ژاپن»، 1377

8ـ رحيم اف كامران، «راه آهن سريع السير در قرن 21»، مركز تحقيقات راه‌آهن، اسفند 1378.

9ـ سازمان برنامه و بودجه، «پيوست قانون دوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران»، 1372

10ـ سازمان برنامه و بودجه «پيوست قانون سوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران»، تابستان 1378.

11ـ سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور، «حمل و نقل در يك نگاه»، 1376 تا 1380

12ـ سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور، «سالنامه آمار حمل و نقل جاده‌اي سالهاي 1372 تا 1380»

13ـ عيسايي ابراهيم، «مشكلات فني موجود در دستيابي به سرعتهاي بالا در راه آهن»، مركز مطالعات و تحقيقات روابط بين‌الملل 1374

14ـ كشاني غلامعلي، «راه آهن برقي»، مركز تحقيقات راه آهن، 1368

15ـ مركز آمار و اطلاع ‌رساني سازمان هواپيمايي كشور، «آمار حمل و نقل هوايي بار و مسافر در مسير تهران ـ زنجان در طي سالهاي 1373 تا 1379»

16ـ مركز تحقيقات راه آهن، «بررسي برقي كردن خطوط راه آهن ايران»، 1375

17ـ مركز تحقيقات وزارت راه و تربري، «تأثير توسعه قطارهاي سريع السير در سيستم‌‌هاي اجتماعي، فرهنگي»، ويژه‌نامه همايش ايجاد و توسعه شبكه قطارهاي سريع‌السير، 1376.

18ـ مركز مطالعات و تحقيقات روابط بين المللي راه آهن، «طرح راه آهن 1400»، 1376

19ـ ناصريان مرتضي، «بهينه سازي مصرف انرژي در حمل و نقل باترابري ريلي و برقي كردن آن»، دومين همايش ملي انرژي، اسفند 1377.

20ـ مركز مطالعات و تحقيقات روابط بين المللي راه آهن، «طرح راه آهن 1400»، 1376

21ـ ناصريان مرتضي، «بهينه سازي مصرف انرژي در حمل و نقل باترابري ريلي و برقي كردن آن»، دومين همايش ملي انرژي، اسفند 1377.

22- منجم سعيد، «طراحي مسير راه آهن و مترو»، نشر انگيزه، 1381

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه ارزيابي اقتصادي و فني و راه اندازي قطار سريع السير در مسير تهران ـ زنجان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا