2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

مقدمه

حفاظت و تأمين جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمايه هاي ملي در هر كشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گرديده است. كه در هر عصر و زماني اين اقدامات تاميني بنا به مقتضاي پيشرفتهاي علمي در تشخيص و ارزيابي نوع خطر اعمال شده است.

اساس و زيربناي اقدامات، حفاظتي است كه معمولاً در سطح يك كشور در سازمان دفاع غيرنظامي هر مملكت متمركز مي‎شود و سازمانهاي نظامي نيز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش يگانهاي تحت امر اين اقدامات را به اجرا مي گذارند. اين اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمينه حفاظت شخصي و استفاده از سيستم هاي امنيتي در مكانهاي موردنياز مي‎باشد. ما اعتقاد داريم امنيت بايد اساساً برخود مردم و نه بر ماشين متكي باشد بر اين اعتقاد فلسفة محصولات كمپانيهاي سازنده پيوسته در پي طرح ابزاري بوده كه بهترين پيوند را با نيازهاي فردي امنيتي داشته باشد و امكان بازرسي چمدانهاي و بسته هاي مسافري با دستگاه اشعه X را جهت افزايش امنيت خطوط هوايي ايجاد كرده است در اين گزارش دستگاه اشعة X مورد بررسي قرار گرفته است كه در مبادي فرودگاهي و گمركات و ادارات پست استفاده گرديده است.

فصل 1
توليد اشعه

توليد اشعه
1-1- توليد اشعه X
در سال 1985 هنگاميكه ويلهلم كنراد رونتگن استاد دانشگاه وورتسبورگ مشغول مطالعه در خواص اشعه كاتوديك بود پديدة تازه اي توجه او را به خود جلب كرد وقتي كه جريان از لوله كروكس مي گذشت قطعه پلاتينو سيانور باريم كه در مجاورت آن قرار داشت فلوئور سانس سبز رنگ پيدا كرد و با پوشاندن جدار لوله باز اين پديده مشاهده مي گشت.
چون هيچگونه نور مرئي و اشعه كاتوديك به قطعه مزبور نمي رسيد رونتگن نتيجه گرفت كه پيدايش فلوئور سانس در اثر تابش اشعة نامرئي كه تا آنموقع شناخته نشده بود و به اين جهت آن را اشعه (X-RAY) ناميد. رونتگن ضمن آزمايشهاي مكرر تعدادي از خواص اين اشعه را كشف و نتيجة مطالعات خود را به انجمن پزشكي وورستبورگ به شرح زير گزارش داد:
1- اشعه X نامرئي است و به خط مستقيم سير مي كند و در ميدان الكتريكي يا مغناطيسي منحرف نمي گردد.
2- در بعضي اجسام خاصيت فلوئورانس ايجاد مي نمايند و صفحه عكاسي را نيز متاثر مي سازد.
3- از اغلب اجسامي كه براي نور مرئي حاجب است عبور مي كند و ضمن عبور از هوا يا گاز ها توليد جفت يون مي نمايد.
بلافاصله پس از كشف اشعه  X بوسيله رونتگن امكان از آن را در پزشكي مطرح گرديد و در همان سال مقالات متعددي راجع به موارد استعمال آن در پزشكي انتشار يافت.
مطالعات دربارة خواص اشعه  X بوسيله ساير محققين دنبال شد و ماهيت ارتعاشي آن با تشكيل طيف و ساير خواص نوري به اثبات رسيد. بعدها با استفاده از نظريه كوانتاي پلانك و تئوري انيشتين، چگونگي توليد و انتشار اشعه  X و تشگيل طيف اتصالي و مختص آن تعبير و تفسير گردد.
هنوز يكسال از كشف اشعه   X نگذشته بود كه گزارشهايي دربارة تاثير آن بر پوست بدن و سرخي شبيه سوختگي با اشعه آفتاب انتشار يافت و نيز معلوم گرديد كه اين اشعه با مقدار كافي سبب ريزش موها مي شود و به همين دليل از آن براي درمان كچلي استفاده كردند. بعدها دو دانشمند فرانسوي بنامهاي برگوئيه و تري بوند و                            (BERGONIE & TRIBONDEA)قوانين حساسيت بافتها را نسبت به اين اشعه مطالعه و منتشر نمودند وتدريجاً ساير خواص و اثرات بيوليژيگي و پزشكي آن بوسيله دانشمندان كشف و مورد تحقيق قرار گرفت بطوريكه امروزه كمتر نكتة مهمي در اين خصوص وجود دارد.
مهمترين مورد استعمال اشعه  X در پزشكي تشخيص تعداد زيادي از بيماريها و درمان بعضي از امراض است بطوريكه پرتوشناسي يكي از اركان مهم تشخيص را تشكيل مي دهد و بخش راديولوژي جزء لاينفك هر مؤسسه درماني مي باشد.
البته اشعه X مورد مورد استعمال غيرپزشكي نيز دارد و در بعضي از صنايع بخصوص صنايع فلزي از آن استفاده مي كنند. با گسترش روزمره دانش بشري كاربرد صنعتي پرتوها در آينده افق وسيعي را بخود اختصاص خواهد داد امروزه در بازرسي از وسايل وچمدانهاي مسافرين واتومبيل وپالتها در فرودگاه ها و كانتينرها در بنادر از دستگاههاي اشعه X كه به سيستمهاي تلويزيوني و نور ماوراء بنفش و ديگر تجهيزات مربوطه مجهز است استفاده مي شود كه هر كدام از دستگاهها بحث گسترده اي نياز دارند.
در اين مقدمه ابتدا به نحوه توليد اشعه  X و سپس دستگاههاي توليد اشعه و ساير خواص و طرز استفاده از آن مي پردازيم:
2-1- تخليه الكتريكي در گازهاي رقيق
هر گاه بين دو الكترود يك حباب شيشه اي كه درون آن به ماشين تخليه هوا مربوط است اختلاف پتانسيل كافي بر قرار سازند و به تدريج فشار هوا را پايين آورند تخليه الكتريكي با مناظر نوراني خاصي در آن انجام مي گيرد. در فشار ده ميليمتر جيوه، نور ضعيفي برنگ بنفش تقريباً تمام لوله را پر مي كند وقتي كه فشار به حدود از كاتود به آند به ترتيب فضاي تاريك كروكس، نور منفي، فضاي تاريك فاراده و بالاخره ستون نور مثبت قرار دارد.
هر گاه فشار باز هم كمتر مي شود و به يك دهم ميليمتر جيوه برسد ستون مثبت كوتاهتر شده جاي آن را نور منفي فرا مي گيرد. در فشار ميليمتر ستون مثبت بطور كلي از بين رفته و درون حباب تقريباً تاريك مي شود و در اين صورت تخليه الكتريكي با جريان الكترونها انجام مي گيرد. الكترونها داراي سرعت زياد مي باشند و از برخورد آنها با لوله و يا حباب پديدة فلوئور سانس ظاهر مي شود اين جريان الكتروني را اشعه كاتديك و حباب آن را لوله كروكس مي نامند.
3-1- اشعه كاتديك
چگونگي توليد اشعه كاتديك در لوله كروكس به اين ترتيب است كه تعدادي از يونهاي آزاد موجود در داخل حباب در اثر ميدان الكتريكي به حركت در مي آيند و در مسير خود ايجاد يونهاي جديدي مي كنند. مي دانيم كه در اطراف كاتد به علت سقوط آني پتانسيل ميدان الكتريكي شديدي وجود دارد بنا بر اين يونهاي مثبت سرعت زيادي پيدا مي كنند و با شدت بر سطح كاتد اصابت مي نمايد (هجوم كاتدي) برخورد شديد اين يونها باعث كنده شدن الكترونها از سطح كاتد و پرتاب شدن آنها با سرعت زياد به طرف مقابل مي گردد و به اين ترتيب اشعه كاتدي به وجود مي آيد. الكترونها عمود از سطح كاتد خارج مي شوند و بطور مستقيم سير مي نمايند بطوريكه اگر كاتد مقعر باشد اشعه در يك نقطه متمركز مي شود.
سرعت الكترونها با بالا رفتن اختلاف پتانسيل بين الكترودها بيشتر مي شود بطوريكه با چند صد كيلو ولت سرعت اشعه كاتديك به سرعت نور نزديك مي گردد مثلاً سرعت الكترونها در لوله اي كه با   ولت كار مي كند معادل 18900 كيلومتر در ثانيه است ولي با ولتاژ 250000 ولت اين سرعت به حدود 250000 كيلومتر در ثانيه مي رسد اشعه كاتديك داراي خواص متعدد و موارد استعمال مختلفي است كه مهمترين آن توليد اشعه  Xمي باشد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

مقدمه…………………………………. 1

فصل اول: توليد اشعه…………………….. 2

  • توليد اشعة X………………………. 3

2-1- تخليه الكتريكي در گازهاي رقيق……….. 5

3-1- اشعه كاتديك……………………….. 5

4-1- مولدهاي اشعة X…………………….. 6

5-1- بتاترون Betatron……………………… 8

6-1- دستگاههاي مولد اشعة X………………. 9

7-1- مدار دستگاه مولد اشعة X با ترانسفورماتور 10

8-1- توليد اشعة X نافذ………………….. 12

9-1- شتاب دهندة خطي…………………….. 13

10-1- خواص اشعة X………………………. 15

11-1- اشعه نرم…………………………. 15………………………………………

12-1- پديده هاي مربوط به انتشار اشعة X در ماده 16

فصل دوم: دستگاه اشعه X نمونه…………….. 19

  • نماد كلي يك دستگاه اشعة X…………… 20

2-2- شرح عمومي دستگاه اشعة X…………….. 21

3-2- X- RAY…………………………….. 24

فصل سوم: سخت افزار……………………… 28

  • معرفي كلي قسمتهاي مختلف سخت افزار دستگاه 29

1-1-3- سيستم سوئيچهاي اصلي………………. 29

2-1-3- سيستم برق Power…………………… 30

3-1-3- سيستم چشم الكترونيكي……………… 31

4-1-3- سيستم كنترل……………………… 32

5-1-3- سيستم تسمه نقاله…………………. 34

6-1-3- سيستم توليد اشعة X……………….. 36

7-1-3- سيستم توليد تصوير………………… 36

2-3- سيستم سوئيچهاي اصلي Main switching system……. 37

1-2-3- مدار Fan unit , Power- on………………… 39

3-3- سيستم تغذيه Power system……………….. 40

1-3-3- توليد ولتاژ run-Tim meter , DC…………… 40

2-3-3- كليد روشن سيستم توليد X- RAY و نمايشگر X- RAY……………………………………… 41

4-3- سيستم چشم الكترونيكي Lightbarrir system…….. 43

5-3- سيستم كنترل Control system………………. 48

1-5-3- كي برد (Keyboard)…………………… 50

2-5-3- سوئيچ سرويس service switch……………… 51

3-5-3- سوئيچ پايي Foot mat Switch……………… 51

4-5-3- سوئيچ دستي Hi- Top………………….. 51

5-5-3-علامت گذاري چمدانها با لامپ يا زنگ Luggage marking lamps/buzzer………………………………. 51

6-5-3- چمدان (بسته) شمار يا شمارنده 1 ثانيه Luggage counter…………………………………. 52

6-3- سيستم تسمه نقاله Conveyor system…………. 52

1-6-3- سيستم تسمه نقاله با موتور تكفاز……. 52

2-6-3- Conveyor system equipped with streimetz circuit………. 55

3-6-3- MOTION PICK UP……………………… 58

7-3- سيستم توليد اشعه X- RAY generating system X…… 59

1-7-3- منبع ولتاژ VOLTAGE SUPPLY…………… 60

2-7-3- توليدهاي تنش HIGH TENSION GERERATION…… 61

3-7-3-آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION………… 61

4-7-3- آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION……….. 61

5-7-3- نمايش دهنده X- Ray ON indication X-Ray on……. 63

8-3- سيستم توليد تصوير Image generating System……. 63

1-8-3- خط الكترونيكي line electronics…………… 64

2-8-3- پردازشگر سيگنال خط line signal processor (zsps-)… 67

9-3- پردازش سيگنال خط line signal processing………. 67

1-9-3- در وضعيت offset (جبران)،…………….. 68

10-3- برنامه هاي تست و تشخيص Test and diagnostic programs 69

11-3- حافظه ويدئو Viddeo memory BSP 1/3 BSP 1/3…….. 70

فصل چهارم: نرم افزار……………………. 73

مقدمه: نرم افزار، صفحه كليد (كي برد) Keyboard.. 74

1-4- روشن كردن سيستم……………………. 77

2-4- پروسة بازرسي………………………. 78

1-2-4- وقفه و تداوم بازرسي………………. 80

2-2-4- ارزيابي تصوير و علامت گذاري بسته ها…. 82

3-4- برنامه ريزي سيستم………………….. 83

1-3-4- منوي اصلي MAIN MENU……………….. 84

2-3-4- منوي سوپروايزر: SUPER VISOR MENU……… 86

3-3-4- سيستم Hi- TOP SYSTEM HI- TOP……………. 88

4-3-4- بزرگنمايي ZOOM…………………… 89

5-3-4- مرور مدام يا جاروب ممتد CONTINUOS SCANNING 90

6-3-4- جاروب يا مرور معكوس REVERSE SCANNING…. 90

4-4- ارزيابي تصوير IMAGE EVALLUATION……….. 91

1-4-4- تصوير سياه و سفيد B/ W image…………. 92

2-4-4- سيستم / Hi- MAT تصوير رنگي Hi- MAT تشخيص مواد 92

3-4-4- توابع ارزيابي تصوير WINDOW , VARI- MAT… 93

4-4-4- توابع خاص VARY- 02/02 VARY- SO , OS) براي تصاوير رنگي Hi- MAT)………………………………………. 97

5-4-4- تابع ارزيابي تصوير SUPER- ENHANCEMENT… 98

6-4-4- كنتراست اضافي HIGH………………… 98

7-4-4-تابع CAT…………………………. 98

8-4-4- تابع NEG (منفي)………………….. 99

9-4-4- تصوير رنگي HI- CAT…………………. 99

10-4-4- تصوير HI- CAT براي سيستمهاي HI- MAT…… 100

11-4-4- توابع ارزيابي تصوير VARY- CAT………. 101

1-11-4-4- تابع تمركز (بزرگنمايي ZOOM FUNCTION). 101

2-11-4-4- تابع ضبط ديجيتالي DIGIREC SYSTEM…… 102

فهرست منابع و مأخذ……………………… 103

 

فهرست منابع و مآخذ

  • مجموع جزوات و كتابهاي كارخانه HIMAN (آلمان)
  • پرتوشناسي و انرژي هسته اي تاليف دكتر فريدون منوچهريان
  • بروشورهاي ارائه شده به سازمان هواپيمايي كشور

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه سيستم تجسس و دستگاه بازرسي اشعة X فرودگاه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا