آماده پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل - 1 سيكلوهگزنيل) - 4 ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

آماده پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل – 1 سيكلوهگزنيل) – 4 ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

2,900 تومان