پروپوزال کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای اثر پارامترهای جریانهای مختلف سیال غیرنیوتنی در یک محفظه دارای مانع های آدیاباتیک و تاثیر آنها روی عدد ناسلت و الگوی جریان

پروپوزال کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای اثر پارامترهای جریانهای مختلف سیال غیرنیوتنی در یک محفظه دارای مانع های آدیاباتیک و تاثیر آنها روی عدد ناسلت و الگوی جریان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

2,900 تومان